Santarém - Car workshop Raimundo: -2.442630, -54.729700