Kochi Kenritsu Beach (Shikoku): 33.503668, 133.569630