Washinosata Michi no eki (Shikoku): 33.863529, 134.501376