Akan Crane Center (Hokkaido): 43.144113, 144.146531